Grebbeberglaan 15, 3527 VX Utrecht

info@bewustspectrum.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet dat de privacy in alle landen van de EU gelijkt stelt. De AVG vervangt de oude wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wat houdt deze wet in voor uw privacy bij Bewust Spectrum? 

Doel van het bijhouden van een cliëntendossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelde therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WBGO. (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) Uw dossier bevat aantekeningen over uw mentale gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Er kunnen ook in het dossier gegevens opgenomen worden die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Privacy op uw dossier

Ik zal ervoor zorgdragen dat ik uw privacy zo goed mogelijk zal waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik alleen toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Mocht ik uitvallen vanwege ziekte, verlof en/of overlijden dan zal alleen mijn waarnemer toegang kunnen krijgen tot uw dossier. Dit in overeenstemming met u en dit staat beschreven in uw behandelovereenkomst. 

Andere doelen van het cliëntendossier

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. 
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen en kan versturen naar de Belastingdienst. 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Zorgverzekeraar en zorgverzekeraarsnummer
 • Datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals psychosociale- en EMDR-therapie
 • De kosten van het consult

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt hiervoor een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar: info@bewustspectrum.nl 

Cookiesbeleid

Bewust Spectrum gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkzaam is en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Tevens kan de website hiermee geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Wijzigingen in privacyverklaring

Bewust Spectrum houdt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig opdat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact 

Heeft u nog vragen of opmerkingen over mijn privacyverklaring? Neem contact met me op via info@bewustspectrum.nl