Grebbeberglaan 15, 3527 VX Utrecht

info@bewustspectrum.nl

KvK 89573412

BTW nummer NL004743871B75

Website: www.bewustspectrum.nl

 

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Bewust Spectrum en de cliënt 

 

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft

afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een

behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

 

 1. De behandelingsovereenkomst is tweeledig; 
 2. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de   verhouding therapeut – cliënt. 
 3. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

 

 1. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden

     worden beëindigd:

 1. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
 2. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt

afspreken;

 1. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
 2. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings-

    overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de

    therapeut;

 1. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de 

   competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in 

    ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

 

 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een 

   termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders  

    afgesproken tussen therapeut en cliënt;

 

 1. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie  

    afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent contant na de

     sessie af, tenzij anders afgesproken. 

 

 1. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de minimumtijd voor sessies met twee personen minimaal 1 uur en maximaal tweeënhalf uur. Deze tijd geldt ook voor EMDR sessies.

 

 1. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe 

    overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

 

 1. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur / twee  werkdagen van te voren te 

   worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening

  wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt
  ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

 

 1. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere 

    relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Tegen 

    betaling van 10ct per pagina wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.

 

 1. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden 

     alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) 

     overhandigd of medegedeeld.

 

 1. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van 

      het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. 

      Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt 

      afgesproken uurtarief.

 

 1. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van het NVPA. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich

       met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden (e-mailadres) De 

therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register RBCZ. Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu

 

 1. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de 

     therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten 

      van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden 

      verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde 

      aangifte bij de politie worden gedaan.

 

 1. Bewust Spectrum is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die 

       zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel 

      doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers 

       van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

 

 1. Bewust Spectrum is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan    

      eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de    

      (straatnaam en huisnummer en plaatsnaam), noch voor andere schade ontstaan door 

      betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.